Yapılış Tarihi: H.1146 / M.1733 – 1734

Kitabesi;

Hazret-i Sultân Mahmûdun vekîl-i mutlakı

Nam-dâş-ı fâtih-i Hayber vezîr-i bî-adîl

Eyledi bu Kâʽbetü’l-uşşâkı bünyâd yapdı hem

Câh-ı Zemzem gibi bir “Aynan tüsemmâ Selsebîl”

Geldi sadra çok semiyy-i sâkî-i Kevser velî

Etmedi böyle birinin bezmi irvâ-yı halîl

Lûleden su gibi hâmemden teraşşûh eyledi

Vasfın işrâb için ey Vehbî dü târîh-i celîl

Bu Alî Paşa sebîlinden gel iç mâ’ü’ş-şifâ

Âb-ı pâk-i Kevser oldu vakf-ı ebnâ-yı sebîl

✶ Medya

✶ İlgili Yerler