Kasım Ağa Çeşmesi

Server Ağa Çeşmesi, Hacı Küçük Cami Çeşmesi olarak da bilinir.

Çeşmenin ilk banisi Kasım Ağa’dır. Cami ile birlikte yanan ve yok olan yapı Başmusahip Server Ağa tarafından yenilenmiştir.

Tamir Tarihi: H. 1289 / M. 1872-1873

Tamir Kitabesi;
Eyleyip Kâsım Ağa nâm ebu’l hayr icrâ
Bî-tevakkuf cereyân eyler iken bu çeşme

Yanıp olmuş idi câmiyle berâber nâ-bûd
Sâhibü’l-hayrâ karîn oldu yine şu çeşme

Baş musâhib-i şeh-i devrân Server Ağa’nın
Mazhar oldu kerem u cûduna yâ hû çeşme

Verdi leb-teşnelere sâye-i şâhânede keyf
Akıdır mertebede Kevser-i mînû çeşme

Tâm târîhim eder arz-ı selâset İrfân
Sanki mecrâ-yı hayât oldu bu dil-cû çeşme

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş