Valide Kethüdası Çeşmesi

Hacı Mehmed Ağa Çeşmesi olarak da bilinir.

Yapılış Tarihi: H.1120 / M.1708-1709

Kitabesi;

Kethüdâ-yı vâlide sultân kim
Oldurur hem-nâm-ı fahr-i kâ’inât

Ya’ni el-Hâc Mehemmed-i pâk-dil
Bildi kim yokdur cihan içre servet

İdüp bu çeşmeyi Allah içün
Teşnegâna neş’e bahş kıldı meveddet

Sehdiyâ bu hangi içün târihidir
Cûy-bâr-ı çeşme-i ayn-ı hayât

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş