Aziz Efendi Tekkesi

Seyyahlar Tekkesi, Seyyah Eren Tekkesi, Arasta Tekkesi, Şeyh Aziz Tekkesi olarak da bilinir.

Rıfai tarikatından, “Seyyah Şeyh” ya da “Seyyah Aziz” lakapları ile tanınan Şeyh Abdülaziz (Aziz) Efendi tarafından H.1285 (M.1868/1869) tarihinde tesis edilmiştir. Aziz Efendi Tekkesi Büyük Saray denilen Bizans İmparatorluk Sarayı’nın kalıntıları üzerinde yer almaktadır. Tekke binalarının üzerinde bulunduğu set, Marmara yönünde, bu saray kompleksinden arta kalmış istinat duvarları ile desteklenmekte, arsanın batı kesiminde, aynı komplekse ait bir takım binaların alt yapıları teşhis edilmektedir.

Tekke, 1925’te kapatıldıktan sonra bir müddet son şeyhin ailesi tarafından mesken olarak kullanılmıştır. 1980’li yılların başında, yerine otel yapılmak üzere yıktırılmış, ilgili mercilerin izin vermemesi sonucunda söz konusu otel de inşa edilememiştir.

Kaynak: Baha Tanman, “Aziz Efendi Tekkesi”, DBİA, cilt 1, shf. 504-505

Kitabesi;
Muktedâ-yı ins ü cândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî
Mültecâ-yı kudsiyândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî

Arş-pâye ferş-sâye mâlik-i mülk-i butûn
Kutb-ı aktâb-ı zamândır Seyyid Ahmed er-Rufa’i

Yeter hem burc-ı hakîkat sâhib-i âlî-tarîk
Feyz-fermâ-yı cihândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî

Hâk-i pâyi akdes-i kühlü’l-uyûn-ı sâlikân
Nûr-ı çeşm-i âşıkândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî

Vâkıf-ı sırr-ı Hudâ ârif-i deryâ-yı ışk
Ayn-ı zerkadan nişândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî

Feyz-i nutk-ı rûh-ı bahâdan hayât-ı maʻnevî
Âlem-i ecsâda cândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî

Ayn-ı hane-kâr-ı velâyet şems-i kevn-i ihtida
Mülk-i feyz-i câvidândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî

İntizâm-ı kişver irşâd-ı mahsûs zâtına
Mehdî-i sâhib-zamândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî

Derûnî arz eyle ol-gâh-ı sultân-ı âlem
Hâdim-i bî-çâre-gândır Seyyid Ahmed er-Rufâʻî

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş