Muslu Ağa Çeşmesi

Yapılış Tarihi: H. 1077 / M. 1666-1667

Kitabesi;
Hazret-i Ağa-yı Dârü’s-saltanât
Yani Muslu Ağa ol ferhunde zât

Bende-i cûd u sehâsı hâs ü âm
Garka-i bahr-i atâsı kâinât

Çeşme bünyâd eyledi Allâh içün
Tâzelendi çâr-rükn ü şeş-cihât

Hayr-ı cârîdir olan bî-şâyibe
Yevm-i ukbâ bâis-i fevz [ü] necât

Devletinde Nâliyâ târîhdir
Geldi akdı çeşme-i ayn-ı hayât

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş