Seyyid Hasan Paşa Çeşmesi, Hacı Kadın

İhya Tarihi: H.1157 / M.1744-1745

İhya Kitabesi;

Şehinşâh-ı muazzam âb-rûy-ı âl-i Osmânî
Hidivv-i bahr ü berr Sultân Mahmûd Hân-ı efhemdir
Vekîl-i mutlakı Seyyid Hasan Paşâ-yı sadr-ârâ
Şeref-pîrâ-yı unvân-ı vezâret hayr-ı makdemdir

Cerâyü’l-ayn tüsemmâ Selsebîlâ”ya olup mazhar
Bu âb-ı nâbı icrâ eyleyen ol sadr-ı aʽzamdîr
Hususâ kıldı ihyâ vakfını Sultân Süleymânın
Bunun gibi hezâr âsâra muhtâr u müsellemdir

Hizâsında Hızır Bey rûhunu şâdâb-ter kıldı
Bu mecrâya n’ola dersem hayât âbıyle tevʽemdir
Dedim atşâna işrâb eyleyip târîhin ey Bahtî
Bu aynı eyleyen ihyâ Hasan Paşâ-yı ekremdir

Tamir Kitabesi;

Seniyye binti Râsim Bey susuz mecrûh şehîd oldu
Onun rûhuna bu çeşme harâbken Selsebîl oldu
Şehid-i Kerbelâ ervâhına lâhık ola rûhu
Necîbe Hanım annesi bu hayrına delîl oldu

(3 Zilkade 1343)
(26 Mayıs 1925)

Kanuni Sultan Süleyman’ın mevcut bir çeşmesi Sadrazam Seyyid Hasan Paşa tarafından ihya edilmiş, sonra da Seniye Hanım’ın ruhu için annesi Necibe hanım tarafından tamir edilmiştir. Çeşme, 1965 yılında Atatürk Bulvarı açılırken İMÇ önüne taşınmış olup, teknesi de yenilenmiş, bu son ihyayla ilgili de mermer kitabe yerleştirilmiştir.

İhya Kitabesi;

“Çarşı sahası içinde kalan yerinden kooperatif tarafından nakledilerek ihya edildi. 1965”

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş