Kaunos Dionysos Tapınağı

Tiyatronun doğusunda yer alır. Burada tiyatrodaki gösterilerden önce gerekli törenlerin yapıldığı da ileri sürülmüştür. Kuzey-güney doğrultulu yapı bir naos ve pronaostan oluşmuştur. Olasılıkla templum in antis planlıdır. Tapınağın orijinal inşasında kireçtaşından kaba bosajlı bloklar kullanıldığı saptanmıştır. Pronaos ile naosu birbirine bağlayan 2.12 m genişliğindeki kapıya ait eşik in situ haldedir. Bu bölümde Ortaçağ yapılarına ait kalıntılar da mevcuttur. Kentin kuzeybatısındaki sur duvarı ile tapınağın orijinal duvarlarının benzerliği göz önünde bulundurularak; tapınağın MÖ 4. yüzyılda inşa edildiği düşünülür. Yan duvarlardaki genişlik farklılığı ve değişik örgü teknikleri; tapınağın en azından bir defa onarımdan geçtiğine işaret eder. Tapınak işlevini yitirdikten sonra mezarlık alanı olarak kullanılmıştır.

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri – Kaunos

✶ Medya

✶ İlgili Yerler

Bir cevap yazın