Kaynarca Cami, Kırklareli

Tamamen yöreye özgü kesme taş malzemeden dikdörtgen planlı, tek mekanlı, kırma çatı ve marsilya tipi kiremit örtülü olarak yapılmıştır. Kuzey cephedeki ana girişin önüne yakın zamanda kapalı bir giriş bölümü eklenmiştir.Yapı cami beratına göre 700 kişi kapasiteli olarak 1950 yılında inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesinde taştan minaresi yer alır. Cami kuzey cepheden +0,50cm den güney cepheye doğru 2m’yi bulan subasman kotu üzerinden yükselmektedir. Cephe açıklıklarının oranı bakımından simetrik bir düzenlemeye sahiptir.Kuzey cephesindeki eklenti girişinde alınlığında silmesi bulunan kapısı bulunur. Giriş kapısının iki yanında ikişer adet pencere, harim ve mahfili aydınlatmak için ise 5 adet pencere açılmıştır. Güney(mihrap) cephesi de kuzey cephe ile aynı simetriye sahiptir. Daha uzun olan doğu ve batı cepheler üzerinde harim ve mahfili aydınlatmak üzere 7 şer adet pencere bulunur. Subasman ve çatı saçağı altında taş silmeli olup köşelerde testere dişi tezyinata sahiptir. Pencereler dikdörtgen kapalı kemer formludur. Harim mekanına girişte çift kanatlı ahşap kapısı bulunur. Harim mekanı kuzey doğu ve batı cephelerde dairesel sütunlarla taşınan mahfil katına sahiptir. Harim mekanı yenilenmiş olup, iç cephe yüzeyleri tavan hariç, laminat ve seramik ile kaplanmıştır.

Kaynak: Kaynarca Cami | Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri (kirklarelienvanteri.gov.tr)

✶ Medya
Bir cevap yazın