Hacı Eyüpzade Çeşmesi

Yapılış Tarihi: H. 1277 / M. 1860-1861

Kitabesi;
Hacı Eyyûb ile el-Hâc Alînin rûh-ı pâkiyçün
Bu vâlâ çeşme-i sârı kılıp vârisleri icrâ

Hacı Eyyübîzâde Şükrü Bey kim vâsi-i sâdık
Ol iki zât için yapdı sebîli eyledi ihyâ

Bu zâtlar yağcıyân içre ne hoş âlî-himemlerdi
Vasiyyetle uluvv-i himmetin hep etdiler îfâ

Zihî âb-ı zülâl-i câvidân kim semt-i Çırçır’da
Letâfetde nazîrin görmemişdir dîde-i dünyâ

İçen içsin Hüseyn-i Kerbelânın rûhu şâd olsun
Dem-â-dem afv kılsın her ikisin Hazret-i Mevlâ

İçip âbın Kerîmî cevher-âsâ yazdı târîhin
Bu raʽnâ çeşme-i anber-safâyı etdiler inşâ

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş