Seyyid Hasan Paşa Sebili ve Çeşmesi

Yapılış Tarihi: H. 1158 / M. 1745-1746

Sebilin Kitabesi;
Âb-rûy-ı şehriyârân-ı cihân Mahmûd Hân
Cûy-ı cûd u lutfudur sîr-âb-sâz-ı kâinât

Ahd-i adlinde o şâhenşah-ı İskender-ferin
Sû-be-sû âsâr ile oldu müzeyyen şeş-cihât

Sîyyemâ ol Hüsrev-i dehrin vezîr-i azâmı
Hazret-i Seyyîd Hasan Paşa-yı memdûhu’l-sıfât

Ol Hidivv-i mekremet-cûya Hudâ tevfîk edip
Etdi ihyâ nîce hayrât-ı hisân-ı bâkıyât

Yapdı ez-cümle bu dil-cû nev sebîl-i dil-keşi
Kim zülâl-i cûdının evsâfıdır kand-i nebât

Selsebîl-i cennet-âsâ âb-ı Kevser-zâsının
Nûş iden dil-teşne âb-ı Hızra etmez iltifât

Tarh-ı zîb-efzâsını seyr eyleyip evsâfta
Cüst ü cû etdi velî çok şâir-i şîrîn-nikât

Lîk Ni’met nazm-ı rengîn-i letâfet-bahşile
Böyle vasf etmek sana mahsûs mahz-ı vâridât

Sâhibü’l-hayrı hatâdan hıfz edip ikbâl ile
Haşre dek âsâr-ı hayrâtı bula yâ Rabb sebât

Âbı geldikte dedim tebşîr edip târîhini
Mâ Hasan Paşa sebîlinden gel iç âb-ı hayât

Çeşmenin Kitabesi;
Maâşallah
Sâhibü’l-hayrât ve’l hasenât
Sadrazam Es-seyyid Hasan Paşa

✶ Medya
Bir cevap yazın

Bağlantıyı kopyala

Paylaş