Hafız İsa Ağa Çeşmesi ve Namazgahı

Miskinler Çeşmesi, Miskinler Tekkesi Çeşmesi olarak da bilinir.

Yapılış Tarihi: H.1126 / M.1811 – 1812

Miskinler Tekkesi geçirdiği yangınla harabeye dönmüş, ardından yavaş yavaş ortadan kalkarak geriye sadece 2. Mahmud dönemindeki onarım sırasında padişahın hazine vekili Hafız İsa Ağa tarafından yaptırılmış çeşme kalmıştır. Çeşmenin kitâbesi yerinde, onarımının kitâbesi ise Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nin deposundadır.

Kitabesi;
Menba’-ı cû-yı inâyet maksem-i âb-I kerem
Hazret-i Sultan Mahmud Hân-ı iskender-vekâr
Âb-rû-yi şân-ı devlet dürr-i bahr-i saltanat
Kulzum-i zehhâr-ı himmet dâver-İ gevher-nisâr
Kilk-i lûtfİ bend-İ gâha lûle-i ayn-ı atâ
Cûd-i tab’i kişver-i ihsâna bahr-i bî-kenar
Âlem-i sîrâb-ı feyz cûybar-ı hayr idüb
Gülşen-i mülke su virdi ol şeh-i âli-tebâr
Sû-be-sû ma’mur edüp dünyayı ol şah-ı cihan
Yapdı âlemde nice âsar-ı hayr-ı bî-şümar
Daima böyle cihanda vaz’-ı âsar eyleyüb
Olduğiyçün mail-i hayrat o şâh-ı kâm-kâr
Meslek-i şâhanesine eyleyüb âleme sülûk
Hayra meyl etti cihânın meşrebi bî-ihtiyâr
Bak vekîl-i kenz-i şâhî Hafız İsa nâm aga
Kıldı bu hayrât-I dil-cûyi binâya ibtidâr
Celb idüb vakf-ı Selimiyyeden âb-ı dil-keşin
Eyledi bu çeşmeyi ibn-i sebîle yâdigâr
Hiç söz olmaz tarhına bu çeşmesâr-ı himmetin
Nakş-ı zîbâ resmi dil-cû âb-ı sâfı hoşgüvar
Şerbet-i kand ile hem ta’m olduğun gûş eyleyüb
Teşnedir hâlâ bu şîrin cûye tiyâh-ı Kandehâr
Varsa bu da’vâmı inkar eyleyen gelsün beri
İşte hammas şerbeti işte bu şîrin cûybar
Bir midir bu mâ-i şîrin ile hiç âb-I hayat
Bunda hem safvet nümayan hem letâfet âşikar
Hak bu kim bu hayr-ü asâr ile Şah-ı âleme
Eyledi celb-i duâ atşândan leyl-ü nehâr
Tûl-i amr ile muammer idüb ol Şahenşehi
Mazhar-ı tevfik ide zâtın cenâb-I Kirdgâr
Saye-i şâhide Hak ol sâhib-ül hayratı da
Eyleye dil hâhı üzre feyz-yâb-ü behredâr
Oku Vâsıf su gibi târih-i cevher-mayesin
Gel su iç kıl Hakka hamd işte muallâ çeşmesâr
Ketebehu’l-abdüddai Mustafa Râkım gufire zünubehu

✶ Medya

Bir cevap yazın